Tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp

Dịch vụ tạm ngừng hoạt động kinh doanh

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn về đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế chậm nhất mười lăm ngày (15 ngày) trước ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh.

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI GỒM:

I. Tư vấn các Quy định của Pháp luật:

– Tư vấn điều kiện, lý do tạm ngừng hoạt động;

– Tư vấn về thời gian được tạm ngừng, ngày bắt đầu và ngày kết thúc thời gian tạm ngừng;

– Tư vấn thủ tục thông báo tạo ngừng hoạt động tại Phòng ĐKKD và cơ quan Thuế;

– Tư vấn về Trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp trong thời gian tạm ngừng;

– Các nội dung khác có liên quan;

II. Soạn thảo và Hoàn thiện Hồ sơ xin Tạm ngừng hoạt động:

– Soạn thảo Quyết định về việc tạm ngừng hoạt động

– Soạn thảo Biên bản họp về việc tạm ngừng hoạt động

– Soạn thảo Thông báo tạm ngừng hoạt động

– Giấy ủy quyền

– Các giấy tờ khác có liên quan;

III. Đại diện thực hiện các thủ tục:

– Tiến hành nộp Hồ sơ xin tạm ngừng hoạt động tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa Hồ sơ;

– Nhận thông báo chấp nhận tạm dừng hoạt động;

IV. Cam kết sau khi hoàn thành Dịch vụ:

– Đảm bảo tính chính xác về Nội dung công việc;

– Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu;

– Hướng dẫn các thủ tục khác có liên quan;

– Tư vấn miễn phí thủ tục Thông báo hoạt động trở lại của Doanh nghiệp.

V. Mức phí hoàn thành Dịch vụ:

– Mức phí tạm dừng 1 năm chỉ 890.000 đồng

– Mức phí trọn gói tạm dừng trong 2 năm chỉ 1.500.000 đồng

(Theo quy định của nhà nước, mỗi doanh nghiệp chỉ được tạm dừng tối đa 2 năm hoạt động, mỗi năm xin dừng hoạt động đều phải nộp hồ sơ tới cơ quan thuế)

Bài viết liên quan

0932.635.636